Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To nyoprettede stillinger som Rehabilliteringsvejledere i HJemme- og Sygeplejen i Furesø Kommune

  • Furesø Kommune Hjemme- og sygepleje
  • Ny Vestergårdsvej 21-23,3500Værløse,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

i Hjemme- og Sygeplejen i Furesø Kommune Som Rehabiliteringsvejleder i Hjemmepleje- og sygeplejen vil du indgå i et dedikeret tværfagligt praksisfællesskab. Med det tværgående samarbejde vil vi gerne lykkes med visionen om ’en borger - en plan’ med borger som centrum for borgerforløbet. Du skal være med til at styrke den rehabiliterende indsats hos den enkelte borger med fokus på praksisnær og gensidig sidemandsoplæring og på rehabilitering, faglig sparring og tæt tværfagligt samarbejde omkring borgernes mål. Du skal bidrage til at afdække borgernes rehabiliteringsbehov og -potentiale ud fra en bred og helhedsorienteret rehabiliteringsforståelse samt understøtte varetagelse af ADL-opgaver i samarbejde med social- og sundhedshjælpere og -assistenter og sygeplejersker. Bidrage med ADL-vurderinger og fx vurderinger af mobilitet og balance samt bidrage med viden om borgerinddragelse, målsætning og motivationsarbejde og medvirke til vurdering, igangsættelse og udførelse af rehabiliterende indsatser fx hos borgere, der udskrives fra hospital eller nye borgere i hjemmeplejen Deltage i Triagemøder og indgå i Borgerteams om de enkelte borgere, hvor du bidrager med dine faglige input og vurderinger Indgå i netværk med øvrige terapeuter ansat i Genoptræningscenteret i Center for Sundhed og Seniorliv, hvor der vil være gode muligheder for vidensdeling samt gode sparringsmuligheder med øvrige medarbejdere i kommunen, der arbejder med rehabilitering Videreudvikle egne faglige kompetencer i takt med en bred opgaveportefølje Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut med erfaring inden for rehabilitering og gerne med erfaring fra en kommunal praksis/Hjemme- og Sygepleje Du har et borgerperspektiv, som er styrende for opgaveløsning med en bred sundhedsfaglig viden Du er god til at skabe relationer, har pædagogisk tæft og er en god formidler Du har godt kendskab til FSIII og FSIII dokumentationsmetoden Du har et positivt og anerkendende livssyn og tilgang til mennesker omkring dig Du skal have lyst til at være en del af Hjemme- og sygeplejens dagligdag, være optaget af rehabilitering og ser det tværgående og tværfaglige samarbejde som en forudsætning. Du trives med at være en del af en opstart af etablering af tværfaglige Borgerteams, hvor rammerne og indhold endnu ikke er helt fastlagt, men er under udvikling. Hjemme- og Sygeplejen arbejder med fokus på værdighed, borgernær kvalitet og sammenhængende borgerforløb - det skal være trygt og godt at være borger hos os: Vi bestræber os på at løfte kerneopgaven - ”vi understøtter borgernes mulighed for at leve et sundt og aktivt og selvstændigt liv - hele livet” - på en måde, hvor omsorg og faglighed går hånd i hånd. Vi er optaget af, at levendegøre missionen om ”værdighed” både, hvad angår mødet med og plejen af borgeren og medarbejderens trivsel efter devisen ”at passe på dem, der passer på borgerne”. Rehabiliteringsvejlederne vil have tæt og systematisk samarbejde med terapeuter og leder i Genoptræningscentre. Genoptræningscenteret varetager som udgangspunkt genoptræningsforløb på både Sundhedslov og Servicelov. Her får du ca 45 ergo- og fysioterapeutkolleger. Samarbejdet vil blive særlig tæt med det tværfaglige team, der i dag varetager 83a -forløb. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.