Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne- og ungdomspsykiater til Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Sygehusvej 24,6000Kolding,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Stilling som overlæge er ledig til besættelse på Børne- og Ungeafdelingen i Kolding pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er slået op som fuldtidsstilling med mulighed for aftale om deltid. Vi søger: En kompetent og engageret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Du skal som børne- og ungdomspsykiater have lyst til at arbejde på en børne- og ungeafdeling med afklaring og varetagelse af patientforløb, hvor der er overlap mellem pædiatri og psykiatri. Du skal sammen med vores øvrige tværfaglige team varetage vores regionsfunktion i funktionelle lidelser hos børn. Vi søger en børne- og ungdomspsykiater, der som faglig leder af det funktionelle team kan være med til at danne bro mellem de somatiske og de børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger. Det kræver en særlig indsats at give de bedste behandlingsforløb og efterfølgende at kunne give den bedste overgang til et forløb i kommune eller til andet behandlingstilbud, da der ofte er problemstillinger, der ligger på grænsen til psykiatri i forhold til udredning og behandling. Vi har et velfungerende tværfagligt team, der varetager behandling og udredning af funktionelle lidelser hos børn og unge. Teamet består af pædiatere, pædagoger, skolelærer, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut og plejepersonale. Du skal som overlæge være den børne- og ungdomspsykiatriske del af det tværfaglige team og skal i forhold til behandling af funktionelle sygdomme have en ledende og koordinerende funktion. Du skal indgå i et godt samarbejde med afdelingens øvrige faglige teams om fælles patientforløb. Børne- og Ungeafdelingen i Kolding Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i funktionelle lidelser hos børn og unge, neonatologi og pædiatrisk gastroenterologi. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Vi har ca. 700 indlæggelser på neonatalafsnittet. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier med ca. 16.000 årlige kontakter. Vi prioriterer teamarbejdet højt indenfor de enkelte fagområder. Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med vores psykologer, diætist, børne- og ungdomspsykiater, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur og arbejder med patient- og familiecentreret behandling. Arbejdsopgaver Udredning og behandling af funktionelle sygdomme. Arbejdsopgaverne veksler mellem varetagelse af forløb hos indlagte patienter og ambulant opfølgning. Afklaring og optimering af alle patientforløb i afdelingen, hvor der er problemstillinger, der har overlap mellem pædiatri og psykiatri. Det gælder både i forhold til familier på neonatalafsnittet og de større børn og familier (0-18 år) Udvikle det faglige område inden for pædiatrien, der varetager de medicinske og psykosociale aspekter af børns udviklings- og adfærdsproblemer, der komplicerer andre pædiatriske kroniske sygdomme som f.eks. diabetes, inflammatorisk tarmsygdom, genetiske sygdomme, cerebral parese, epilepsi, astma, præmaturitet osv. Sammen med områdets andre overlæger skal du: Varetage den daglige faglige ledelse indenfor området Være ansvarlig for både den faglige og organisatoriske udvikling af området Være med til at nytænke patientforløb ud fra et patient- og familieinddragende perspektiv Arbejde for at opretholde og udvikle effektive, sikre og sammenhængende behandlingsforløb, herunder etablere og vedligeholde robust samarbejde med regionens øvrige børne- og ungeafdelinger Være inspirator og forbillede for afdelingens øvrige medarbejdere både i forhold til faglig profil, men også i forhold til afdelingens værdier og kultur Være ansvarlig for uddannelse af yngre kollegaer indenfor området Være villig til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver, der går på tværs af afdelingen Deltage på nationalt plan indenfor området Forskning og uddannelse Vi har en aktiv forskningsenhed med pt. én professor, to lektorer og to læger i post. doc. ansættelse Afdelingen prioriterer at have tilknyttet ph.d. studerende, forskningsårsstuderende, og kandidatspecialestuderende, gerne med forskellig faglig baggrund Afdelingen vægter et tværfagligt forskningsmiljø med inddragelse af alle personalegrupper Vi varetager opgaven omkring den pædiatriske del af kandidatuddannelsen på medicin i Esbjerg Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri, almen medicin og akutmedicin Vi modtager studerende i klinik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Vi har desuden sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, pædagogstuderende, sekretærelever, social-og sundhedsassistentelever Vi er stolte af vores gode forsknings- og uddannelsesmiljø, som vi vægter meget højt Vores lægelige bemanding Består for tiden af 16 overlæger og 7 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesstilling, 3 introduktionsreservelæger, 6 læger i almen blok og 2 uklassificeret reservelæger. Løn og ansættelsesvilkår: Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk . I øvrigt henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk . Ansøgningen: Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller. Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Der forventes af være ansættelsessamtaler i uge 3 og 4.