Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi-hepatologi. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det stærke hold, som får visionen til at leve i dagligdagen. En stilling som afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup er ledig pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Vi søger en speciallæge, som vil være med til yderligere udvikling og profilering af specialet, således at vi kan tilbyde vores patienter den allerbedste behandling af et fagligt stærkt team. Medicinsk Afdeling Vi er efterhånden godt landet i vores spritnye rammer på Regionshospitalet Gødstrup, og det er en fantastisk oplevelse at tage et helt nyt hospital i brug. Medicinsk Afdeling varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland og har ud over hovedfunktionen i Gødstrup også funktioner i Center for Sundhed, Holstebro og i Ringkøbing Sundhedshus. Der er fælles afdelingsledelse bestående af cheflæge og chefsygeplejerske. Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje inden for følgende specialer: hæmatologi, lungemedicin, infektionsmedicin, endokrinologi, nyremedicin, reumatologi, gastroenterologi/hepatologi og geriatri. Afdelingens sengekapacitet er 115 senge fordelt på fem sengeafsnit. Der er tilhørende ambulant funktion inden for alle af afdelingens otte specialer samt et stort dialyseafsnit med 36 dialysepladser og klinik for udredning af patienter mistænkt for cancer. Ud over at være arbejdsplads for ca. 500 fastansatte medarbejdere er afdelingen også uddannelsessted for medicinstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever på alle trin af uddannelsesforløbene. I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse, overgangen fra hospital til eget hjem og implementering af tekniske løsninger – alt sammen med formålet at give værdi for patienten. Lidt om det gastroenterologiske-hepatologiske speciale Specialet er en del af Medicinsk Afdeling og råder over sengepladser i Sengeafsnit for Mave-, Tarm-, Lever- og Infektionssygdomme, som har samlet 27 sengepladser. Vi har sammen med AUH regionsfunktion af behandling af ASUC (akut svært ulcerøs colitis), vi varetager udredning og den ikke-kirurgiske del af behandlingen for øvre gastrointestinal cancer, vi driver "Klinik for Medicinsk Udredning" (Diagnostisk Enhed i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger), og specialet har en stor ambulant aktivitet i klinikområdet. Vi tilstræber, at patienterne i videst muligt omfang behandles i vores ambulante klinik. Endoskopi varetages sammen med kirurgerne i et fælles endoskopiafsnit, hvor den medicinske gastroenterologi står for en stor del af aktiviteten med gastroskopier, koloskopier, sigmoideoskopier og ERCP'er. Der er super gode faciliteter i specialet, og der er tæt tværfagligt samarbejde om patientforløbene. Kontorfaciliteter findes på medicinsk kontorgang, hvor der er fantastisk mulighed for faglig sparring og socialt fællesskab med alle afdelingens øvrige læger. Lægebemandingen inden for gastroenterologi-hepatologi Funktionen varetages af en ledende overlæge (ny titel for specialeansvarlig overlæge), som har det overordnede faglige ansvar for specialet, 2 overlæger og 3 afdelingslæger. Derudover har afdelingen læger i forskellige stadier i uddannelsen: medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger, HU-læger og AP-læger. Der vil være mulighed for at dyrke specielle interesseområder inden for specialet, ligesom vi forventer, at vores nye afdelingslæge vil bidrage til og have indflydelse på vores stærke faglige profil. Afdelingslægens funktion Vi søger en ambitiøs og alsidig afdelingslæge, som både brænder for sit fag og ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Afdelingslægen skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov. Dine specifikke arbejds- og ansvarsområder vil kunne defineres afhængigt af kompetencer og interesser efter nærmere aftale med cheflægen og ledende overlæge. Du vil få funktion i både sengeafsnit og klinik, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Vores mål er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste. I Medicinsk Afdeling har vi en klar vision og mission, og du har som afdelingslæge en vigtig funktion i at få disse til at leve i dagligdagen ved dine faglige og personlige kvalifikationer. Vi forventer ·         At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag. ·         At du byder dig til, når dagligdagen er presset. ·         At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger. ·         At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt. ·         At du er loyal, beslutningsdygtig og ansvarlig. ·         At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt og holder den gode tone. Du bør i ansøgningen forholde dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder. Vi kan tilbyde dig: ·         Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse. ·         At medvirke i udvikling af det gastroenterologiske speciale i et tæt tværfagligt samarbejde. ·         Et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion. ·         Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, hvor visionen er at være Danmarks bedste medicinske afdeling. ·         Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. ·         Et aktivt undervisningsmiljø. Vagt Der er etableret fem vagtlag med tilstedeværelsesvagt: speciallægevagt, overdragelsesvagt, sengeafsnitsvagt, modtagevagt og assisterende overdragelsesvagt. Afdelingslægen indgår fortrinsvist i speciallægevagten. Der er beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af de to specialers overlæger. Lægelige kvalifikationer Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi. Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Regionshospitalet Gødstrup. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Flere oplysninger om stillingen Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Lars Toft Nielsen på tlf. 51531393 eller ledende overlæge Ulrich Martin Bick på tlf. 29624172. Ansøgningsfrist Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside, www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 8. januar 2023. Samtaler forventer vi at holde tirsdag den 17. januar. Stillings- og funktionsbeskrivelse Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.