Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge til Fase 4 stilling i Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Speciallæge til Fase 4 stilling i Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som speciallæge i fase 4 forløb ledig frem til 31. december 2023. Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer Rygsektionen er normeret til 7 overlæger og 3 afdelingslæger. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi. Der vil blive lagt vægt på interesse for behandling af rygsygdomme. Afdelingen behandler degenerative lidelser i lumbale og cervikale rygsøjle. Behandlingen af ryglidelser i sektionen sker ud fra bedste evidensbaserede grundlag, og speciallægen kan forvente oplæring heri. Afdelingen prioriterer kontinuerlig videreuddannelse via kurser og kongresser samt kliniske ophold ved inden- og udenlandske samarbejdspartnere. Behandlingen af ryglidelser foregår i tæt samarbejde med fysioterapeuter og reumatologiske læger på SUH Køge samt Holbæk, Slagelse, Nykøbing F og Næstved sygehuse. Der afholdes ugentlige videokonferencer med disse lokaliteter, hvori også Smerteklinikken i Køge samt Arbejdsmedicinsk Klinik deltager. Afdelingen vil i 2023 etablere Rygcenter Sjælland som organisatorisk sammenslutning af kirurger, fysioterapeuter samt reumatologer mhp. øget tværfaglig behandling og forskning Rygsektionen har en tiltagende akutfunktion. Regionens akutte ryglidelser varetages i samarbejde med Rigshospitalet Glostrup og Blegdamsvej, samt Odense Universitets Hospital. Desuden samarbejdes med landets øvrige rygkirurgiske centre samt privat hospitalerne. Afdelingen indrapporterer til landsdatabasen Danespine. Databasen indgår som rutine til kvalitetssikring for afdelingen. Det forventes at speciallægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel præ-graduate som postgraduate uddannelsesopgaver. Rygsektionen står foran en ambitiøs forskningsstrategi, hvorfor speciallægen vil kunne deltage og bidrage til dette efter interesse. Afdelingen har en klinisk professor som leder forskningsenheden og vil kunne tilbyde vejledning ved gennemførelse af egne forskningsprojekter. Øvrige specialer på Køge Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Ledelse På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver. Cheflægen og chefsygeplejersken udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det overordnede ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse. Cheflægen og de sektionsansvarlige overlæger fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar. I afdelingen er der udover cheflægen fire ledende overlæger. Rygsektionen har som den største sektion i afdelingen en ledende overlæge. Den ledende overlæge i rygsektionen vil varetage den daglige ledelse og drift af hele rygsektionen og dens medarbejdere. Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 57 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4-5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammedagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium, et fodcenter og et sårambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg. Afdelingen er opdelt i 8 sektioner mhp. specialiseret diagnostik og behandling. Udover rygsektionen er der en skulder/albue sektion, traumesektion, hoftesektion, knæsektion, fod/ankel sektion, rygsektion, sår- og amputationssektion og en idrætskirurgisk sektion. Der forventes snarest at blive oprettet en børnekirurgisk sektion. Afdelingen varetager en lang række regionsfunktioner samt højt specialiserede funktioner. Afdelingen er således en af de mest specialiserede afdelinger i Østdanmark. Afdelingens lægelige stab Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 25 overlæger og 10 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger. Der uddannes årligt 9 introlæger fra afdelingen og der er løbende 11 hoveduddannelseslæger fordelt på 5 læger på 1. og 2. år, og 6 læger på 3. og 4. år. Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse Lægerne i de 8 delvis selvstyrende subspecialiserede sektioner arbejder med faste operations- og ambulatorie dage. Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten. Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på en hverdage hver 2.- 3. uge frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3.- 4. måned. Begge med henblik på stuegang. Undervisning Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 4 kliniske lektorer. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk eller til ledende overlæge Ture Karbo, 47 32 33 94, tkb@regionsjaelland.dk Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder. Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt. For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb. Når bygningerne i Køge står færdige i 2025-2026, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet