Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Klinisk Biokemi Sjællands Universitetshospital

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En etårig stilling i et spændende speciale med klinisk biokemisk lægearbejde og forskningsindhold til besættelse d. 01. Februar 2023 eller snarest derefter med forløb i Roskilde og Køge. Stillingen introducerer dig til specialet klinisk biokemi – et speciale der ikke er så kendt fra studiet, men som giver et brugbart indblik i samspillet mellem laboratorieverdenen og klinikken. Stillingen vil ud over forståelse for den diagnostiske understøttelse af de kliniske specialer også give mulighed for deltagelse i forskning, herunder mulighed for oplæring i forskningsanalyser og forskningsmetodik. Denne introduktionsstilling er første step ind i en kombineret klinisk og forskningsbaseret lægelig videreuddannelse og foregår i en spændende afdeling med masser af nye opgaver. I rollen som introduktionslæge på Klinisk Biokemisk Afdeling skal du lære en masse nyt, men du kan også bidrage fra start ved at du bringer din medicinske baggrundsviden fra lægestudiet, din kliniske erfaring fra KBU og evt. andre ansættelser ind i et tværfagligt samspil med andre læger, biokemikere, molekylærbiologer og bioanalytikere. Du bliver introduceret til det lægelige speciale klinisk biokemi, hvor lægerne varetager rådgivning og undervisning af andre læger i tolkning og brug af biokemiske laboratorieanalyser, cellebiologiske undersøgelser og molekylærbiologiske analyser og sikrer det lægefaglige element i beslutningstagninger omkring analysers udførelse. Derfor skal du opnå en forståelse af analyse principper, værdiskabende anvendelse af diagnostikken, fejlkilder og usikkerheder og indblik i logistikken omkring patientprøver. Som læge deltager man i tværfaglige arbejdsgrupper omkring analysers kvalitetssikring, udvikling, vurdering og implementering af nye patientanalyser. Man bidrager desuden til arbejdet omkring patientforberedelsen og håndteringen af prøvematerialet før selve analysen, så prøvematerialet der afgives svar på, ligner forholdene i patienten det kommer fra. Du vil under introduktionsstillingen blive involveret i en del af afdelingens igangværende forsknings- og projektarbejde. Om dig Vi forventer, at du har en interesse for brugen af biokemiske markører i patientdiagnostik og -behandling i en bred forstand, samt at du finder det spændende og berigende at arbejde tværfagligt og organisatorisk – herunder både med andre lægespecialer, men også med andre faggrupper. Personligt engagement, virkelyst og initiativ er vigtige forudsætninger. Vi forventer også, at du har lyst til at dele din viden i form af undervisning af andre læger og af andre faggrupper i og uden for afdelingen. Endvidere forventer vi, at du ser nødvendigheden i forskning og løbende udviklingsarbejde og optimering af vores service , og at du besidder en fundamental nysgerrighed for biomedicinske sammenhænge og mekanismer, der i sidste ende kan få en betydning for diagnostik og behandling af patienter. Klinisk biokemi er centralt placeret i et dynamisk krydsfelt, hvor lægevidenskab, biokemi, molekylærbiologi, genetik og bioinformatik er vigtige elementer. Det er et bredt tværfagligt lægevidenskabeligt speciale, hvor omfattende biomedicinsk viden er en hjørnesten. Vi er i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og almen praksis, og er med til at sikre hurtig og pålidelig samt økonomisk bæredygtig diagnostik og monitorering af patienterne knyttet til alle de kliniske specialer og almen praksis. Vi tilbyder dig en introduktion til et spændende diagnostisk fag indeholdende såvel akutte opgaveløsninger som rolige rammer med plads og tid til fordybelse. Den opnåede viden er relevant for alle læger, der enten ønsker at fortsætte i specialet eller de, som kommer til at behandle patienter på baggrund af blodprøvesvar. Arbejdet foregår i dagtid på hverdage. Introduktionsstillingen giver dig specialviden om forskellige prøvematerialer, om biokemiske analyser og deres kliniske anvendelighed og eventuelle fejlkilder. Du vil opnå viden, der kan understøtte den diagnostiske praksis på en bæredygtig måde i både hospital og primærsektor. I afdelingen vil du som læge være med til at bidrage med klinisk viden til dine kemiker- og bioanalytikerkolleger på afdelingen, samt være i tæt samarbejde med de øvrige kliniske biokemiske afdelinger i regionen. Stillingen indebærer arbejdsopgaver på de enkelte laboratorier i Køge og Roskilde, tværgående generelle opgaver, samt deltagelse i daglig telefonvagtfunktion som dækker begge matrikler. Fakta om Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde og Køge Klinisk Biokemisk Afdeling varetager klinisk biokemiske analyser og EKG-optagelser for Sjællands Universitetshospital og mange specialanalyser for regionens øvrige hospitaler samt praktiserende læger og speciallæger i nærområdet. Afdelingen har flere regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Klinisk Biokemisk Afdeling har en analyseproduktion på ca. 9 millioner analyser pr. år og stort set alle patienter møder vores personale i deres kontakt med hospitalet. De to Klinisk Biokemiske Laboratorier på SUH Køge og SUH Roskilde med hver ca 100 engagerede ansatte er én sammenhængende afdeling under en fælles ledelse med mange tværgående funktioner og mødefora. Klinisk Biokemisk Afdeling varetager også prøvetagning, -håndtering og -analysering for forskningsprojekter på hele hospitalet. I lægegruppen omkring de biokemiske opgaver er der lige nu tre overlæger, en afdelingslæge, to HU læger og en phd studerende læge. Afdelingen huser også pr 1.1.23 Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik som varetager både patientforløb og tolkning og rådgivning. Forskningsmiljø Afdelingen understøtter en bred vifte af klinisk forskning i et samarbejde mellem hospitalernes kliniske og parakliniske afdelinger, men også basalvidenskabelig og translationel forskning blandt andet i samarbejde med universitetsinstitutter. Afdelingen har veletablerede forskningsmiljøer med to professorater, aktuelt med base på hver sin matrikel. Du vil fra start blive tilknyttet forskningsgrupperne og forskningsmiljøerne på en af de to matrikler. Forskningsgrupperne består af ph.d.-studerende, postdocs, kandidatspecialestuderende både fra medicin og naturvidenskab, forskningsaktive læger og kemikere og forskningsbioanalytikere. Forskningsgruppen på Roskilde-matriklen beskæftiger sig overordnet med reproduktionsmedicin, gynækologi/obstetrik og cancerimmunologi. Forskningsområderne er mere specifikt: (1) reproduktionsimmunologi med fokus på undersøgelser af immunmekanismer som har betydning for implantation af det tidlige fosteranlæg, infertilitet/assisteret reproduktion, udvikling af præeklampsi og gentagne spontane aborter, og (2) cancerimmunologi med undersøgelser af specifikke mekanismer, der fører til undvigelse af et immunrespons mod tumoren. Forskningsgruppen på Køge-matriklen beskæftiger sig med genetiske og biokemiske risikofaktorer og deres interaktion med miljømæssige faktorer i patogenese og forløb af store folkesygdomme inden for lungemedicin, kardiologi og cancer. Metodemæssigt bliver der anvendt store befolkningsundersøgelser som Herlev/Østerbroundersøgelsen, Næstvedundersøgelsen og data fra hele Danmarks befolkning via Danmarks Statistik. Endvidere er afdelingen engageret i et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor kunstig intelligens til identificering af alvorlig sygdom er det nuværende omdrejningspunkt. Dette projekt er en del af et løbende overordnet arbejde, hvis formål er introduktion af mere avanceret diagnostik, hvor personlig medicin og databaseret beslutningsstøtte er centrale begreber. Her indgår læger i et større tværfagligt team, og bidrager med klinisk baggrundsviden til det samlede arbejde. Du kommer til at engagere dig mere eller mindre i et eller måske flere forskningsprojekter under kyndig vejledning under introduktionsuddannelsen. Vi har flere planlagte forskningsprojekter, som ligger klar til din deltagelse. Der kræves følgende kvalifikationer Læge (cand.med.) med ret til selvstændigt virke. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Man skal forvente at arbejde på både afsnittet i Køge og i Roskilde – den konkrete fordeling aftales nærmere. Ansøgningen bør indeholde følgende bilag: 1. Et ansøgningsbrev, der beskriver hvem du er og begrunder din interesse for specialet. 2. Et CV inkl evt,publikationsliste og gerne uddybning af hvilke kompetencer dine aktiviteter har givet dig. 3. Diverse eksamenspapirer og karakterblade og titeldiplomer Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet