Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ph.d. – projekter om ulighed, omsorg, brugerinvolvering og kerneydelse

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

UCSF opslår en til to ph.d.-stillinger. Vi ønsker innovative og nytænkende empiriske projekter, som er teoretisk og metodisk reflekterede og som kan bygge på både kvalitative og kvantitative undersøgelsesdesign. Med studierne vil vi undersøge hvordan og hvorfor der er udfordringer med ulighed, omsorg og involvering i sundhedsvæsenet, samt hvordan der kan interveneres og udvikles på områderne. Om UCSF Center for Sundhedsfaglig Forskning, er en forskningsenhed fælles for universitetshospitalerne i Region Hovedstaden. Forskningscentret er primært rettet mod faggrupper med baggrund i en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. UCSF ledes af en styregruppe og er forankret på Rigshospitalet. UCSF har til formål gennem forskningsvirksomhed at udvikle og realisere patientnær klinisk interventionsforskning, samt at styrke forskningskompetencer og implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis. UCSF har i 20 år beskæftiget sig med specialiseret rehabilitering og intervention overfor patienter med kræft, der modtager kemoterapi. Desuden har UCSF i forskning- og uddannelsesaktiviteter været engageret indenfor behandlingskomplementær strategisk patientinvolvering. Nu satses der i en femårig periode på forskning i patient- og brugerinvolvering, omsorg, social ulighed i sundhed og indvirkning på sundhedsydelser. Vi er optaget af vilkårene for at være syg, patient og pårørende i det aktuelle sundhedsvæsen, herunder særligt af, hvordan ressourcestærke og ressourcesvage patienter agerer og mødes af sundhedsvæsenets aktører. Interessen er alle typer patientforløb; kirurgiske og medicinske, samt akutte og længerevarende. Så der kan også være fokus på både behandling, pleje, rehabilitering og palliation eller overgange mellem sektorer og institutioner evt. til eget hjem. Hensigten er, at studierne skal bidrage til innovation og udvikling af klinisk praksis. Det danske sundhedsvæsen er under forandring med korttidsindlæggelser og intensiverede undersøgelses-, behandlings- og plejeforløb. Patienters og pårørendes ressourcer og sundhedsprofessionernes praksis er afgørende for optimal undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og palliation. Der er ambitioner om lighed og kvalitet i alle dele af sundhedsvæsenet og om at patienter/borgere og pårørende skal involveres i deres egne indlæggelses- og behandlings- og plejeforløb. Bestræbelserne om evidensbasering, fasttrack forløb og standardisering, har bidraget til optimering og forbedring af undersøgelser, behandling og plejeforløb på mange områder, men nogle patientgrupper, indsatser og interventioner er udfordrede. Kvalitetssikring, rationalisering, effektivisering og hyper-specialisering af særligt hospitalerne kan have en bagside, der tilgodeser patienter og borgere med stærke ressourcer og i mindre grad eksempelvis patienter med flere konkurrerende sygdomme og socialt marginaliserede levevilkår. Desuden vil befolkningsudviklingen med flere ældre og højere levealder udfordre sundhedsvæsenet og kalder på nye strategier, ideer og sundhedsteknologier, der kan styrke både adgang til, sammenhæng i og oplevelsen af et meningsfuldt sundhedsvæsen for patienter og borgere. Ph.d.-projekterne skal undersøge emner som ulighed, omsorg, patient- og brugerinvolvering i sundhedsvæsenets kerneydelser. Vi forestiller os implementerings- og interventionsstudier, hvor der udvikles eller testes patientnære kliniske arbejdsmetoder, sundhedsteknologi, vurderingsskemaer, funktionalitet eller måleredskaber relevant for klinikken - og/eller beskrivende og eksplorative - fx sociologisk, kulturteoretisk, etnografisk eller historisk inspirerede - tilgange. Studierne skal have fokus på mindst to af nedenstående dimensioner: Klinik: Indsatser som retter sig imod marginaliserede og sårbare patientgrupper, transfer af viden og færdigheder på tværs af behandlingsforløb, rehabilitering og palliation, samt oplevet mening, patient- og pårørendeinddragelse som co-produktion, intervention overfor komplikationer og øget patientsikkerhed. Organisatorisk: Overgange mellem sektorer og institutioner, fx om udfordringer med styringsformer, økonomi, arbejdsgange, gatekeepere, viden eller støtteordninger. Patient-brugererfaringer: Erfaringer fra patienter, brugere eller pårørende ift. involvering, deltagelse, co-produktion, men også omkring uensartede socioøkonomiske baggrunde, sygdomsfortolkninger eller om identitetsudfordringer, marginalisering eller sårbarhed. Profession: Professionel viden, professionskultur, mono- og tværvidenskab, specialisering, videns-transfer, teknologier økonomi og fysiske rammer for inddragelse og omsorg. Om dig Det kan være en fordel at ansøger har sundhedsfaglig baggrund, men det er ikke et krav. Ansøger skal have relevant kandidateksamen fx cand.scient.san., cand.cur., cand.scient.pub., cand.scient.soc., eller lignende. Ansøger sender projektbeskrivelse eller projekt ide på tre-fem sider som indeholder baggrund og relevans af forskningen, forskningsspørgsmål, teoretisk/metodiske samt empiriske overvejelser, samt mulige samarbejdspartnere og kontekster for analyse eller intervention. Hvis relevant tilbydes 2 måneders ansættelse til at færdiggøre ph.d. projektbeskrivelsen til indskrivning på Københavns Universitet. Projekter, som kan gennemføres indenfor rammen af et treårigt fuldtidsstudie eller ækvivalent brøk prioriteres. Desuden fremsendes en sides CV samt dokumentation for faglig og uddannelsesmæssig baggrund, samt evt. referencer. Ansættelse Den eller de ph.d.-studerende vil indgå i forskningsmiljøet i UCSF, samt evt. ved miljøer i andre institutioner eller kliniske miljøer. De ph.d.-studerende ansættes for en treårig periode ved UCSF som står for hovedvejlederskab. Der vil blive tilknyttet medvejleder med relevante kvalifikationer ift. ph.d.-projekterne. Indskrivning sker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Institut eller Institut for Folkesundhedsvidenskab. Vi tilbyder et velfungerende og tværvidenskabeligt fagligt miljø med gode muligheder for sparring og vejledning. Der er finansiering af ph.d. afgift, lønmidler og driftsomkostninger i tre år. Ansøgningsfrist Ansøgning med de nødvendige bilag fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2023 via linket Der vil blive nedsat et bredt sammensat udvalg der gennemgår og indstiller ansøgningerne samt et ansættelsesudvalg. Der planlægges samtaler med ansøgere den 29. og 30. marts 2023. Stillingerne er til besættelse 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale og ansættelse sker for 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Forskningsleder og professor Kristian Larsen kristian.larsen@regionh.dk , seniorforsker og lektor Morten Quist Morten.quist@regionh.dk , seniorforsker og lektor Tom Møller Tom.moeller@regionh.dk , og seniorforsker og lektor Anette Lykke Hindhede Anette.lykke.hindhede@regionh.dk og seniorforsker og professor Helle Timm Helle.ussing.timm@regionh.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet