Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut og/eller fysioterapeut til Herlev Kommunes Hjemmepleje

  • Hjemmeplejen Nord
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hjemmepleje Nord i Herlev Kommune søger snarest en engageret udviklingsorienteret terapeut 30-35 timer ugentligt. Du vil få stor indflydelse på, hvordan vi bedst kan tænke pleje, rehabilitering og arbejdsmiljø sammen i en integreret tværfaglig proces . Du vil have et tæt samarbejde med hjemmepleje syds fysioterapeut, idet de fælles kompetencer vil skulle bringes i spil på tværs af enhederne. Om hjemmeplejen i Herlev Kommune I Herlev har vi høje ambitioner for hjemmeplejen og hele ældreområdet. Vores ældre og sårbare borgere skal have gode hverdagsliv, føle tryghed og værdighed – og deres ønsker og selvbestemmelse skal være i fokus. Hjemmeplejen sikrer, at borgerne har indflydelse på hjælpen, og hjælpen tilrettelægges med udgangspunkt i borgers behov og en rehabiliterende tilgang, samtidig med at borgerne sikres professionel omsorg og hjælp. Hjemmeplejen er opdelt i Team Nord og Team Syd, og de har adresse på hvert sit plejecenter (Lille Birkholm Center eller Herlevgaard Center). I hjemmeplejen er der en udekørende gruppe om dagen og en udekørende gruppe om aftenen. Det tredje led - sygeplejen har adresse på Kommenhaven - og den udekørende nattevagt ligger samlet i sygeplejen. Hjemmeplejen er hos os mere end en kerneydelse, da det for kommunen er vigtigt at udvikle velfærden. Derfor er faglig udvikling afgørende, og vi har et stort fokus på at: Sikre og respektere borgers værdighed Understøtte og efterspørge, hvad der er vigtigt for borger i forhold til hjælpen. Inddrage borgers ressourcer og aktive deltagelse mest mulig, når hjælpen gives. Sikre høj faglig kvalitet i alle opgaver og processer. Du vil i hjemmeplejen få en bred og alsidig funktion med: Sikring af en fælles koordineret tværfaglig tilgang til borgeren og dennes indsatser. Vurdering, træning og rehabilitering når plejen oplever et større funktionstab - eller efter udskrivelse uden genoptræningsplan. Implementering af relevante kompensatoriske strategier, når træningspotentialet er udtømt, og understøtte kollegernes og borgernes korrekte brug af relevante hjælpemidler. Vurdering og målsætning efter udskrivelse sammen med plejepersonalet. At iværksætte træning med borgeren eller sikre, at plejen understøtter en intensiv rehabilitering med udgangspunkt i borgerens aktiviteter og behov. Deltagelse i tværfaglige konferencer på midlertidige pladser for at sikre en god udskrivelse og overgang til plejen. Tovholderfunktion på plejens APV-vurderinger & -skemaer. Sparring og evt. relevante initiativer, når arbejdsmiljøet driller, eller kollegerne er bekymrede for borgers tab af funktion. Deltagelse i plejens møder og det tværgående samarbejde. Kom og vær med til at understøtte en super spændende udvikling Hjemmeplejen har allerede et udviklende miljø, men i de kommende år vil den faglige udvikling for alvor tage fart, idet den politiske delaftale om budgettet styrker ældreplejen i årene 2022 – 2025. Du vil få mulighed for at indgå i en ny spændende udvikling, hvor du får mulighed for at være med til at præge, hvordan rehabilitering kan integreres og målrettes hjemmeplejens hverdag med borgerne. Stillingen kalder på solide terapeutiske kompetencer med flair for vidensdeling og sparring. Vær med til at spille kollegerne i plejen gode, så de føler sig hjulpet i den konkrete sag, samtidig med at de føler sig mere kompetente i mødet med tilsvarende problematikker. Vi tilbyder et udviklingsorienteret fagligt miljø med: Høj grad af medindflydelse og tilrettelæggelse af eget arbejde. Et ansvarsfuldt arbejde i et afvekslende og lærerigt miljø. Inspirerende kolleger og brede samarbejdsflader. Et godt og tæt tværfagligt samarbejde omkring komplekse borgerforløb. En til tider uforudsigelig hverdag. Nylig iværksat supervision til medarbejderne, som testes og evalueres efterfølgende. Rig lejlighed til at bruge dine mange kompetencer. Af dig forventer vi, at du: Har relevant terapeutisk uddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut. Er en udtalt holdspiller med en anerkendende tilgang. Ser og italesætter muligheder ved forandringer. Bevarer overblikket i pressede situationer og ved spidsbelastninger. Formidler og gør faglig viden og information let tilgængelig for kollegerne. Er robust, stabil og fleksibel. Er god til at sikre tværfagligt koordinerede og konstruktive løsninger sammen med borgerne. Sikrer omsorg og medmenneskelighed for borgere med behov for hjælp. Går positivt og konstruktivt ind i opgaverne og samarbejdet med borgere og øvrige samarbejdspartnere. Om stillingen For at lykkes i stillingen skal du: Kunne bringe dig selv og dine terapeutiske kompetencer i spil og være proaktiv i forhold til tværfaglige helhedsorienterede indsatser. Kommunikere anerkendende, motiverende og respektfuldt med borgere, pårørende og kolleger. Kunne formidle og facilitere viden, der understøtter og hjælper borgere og kollegers funktion og/eller opgavevaretagelse. Være en god rollemodel og have borgeren i centrum. Sikre fremdrift, koordinering og tværfaglighed i indsatser og rehabiliteringsforløb. Kunne indgå aktivt og konstruktivt i det tværfaglige samarbejde. Magte vanskelige samtaler med evt. frustrerede borgere eller pårørende. Formulere dig godt mundtligt og skriftligt. Som person og medarbejder Du er ærlig og loyal. Du har let ved at samarbejde konstruktivt og positivt. Du evner at kommunikere på måder, der skaber forståelse hos borgere, pårørende og kolleger. Du fastholder den gode tone, også hvis synspunkterne er forskellige. I Hjemmeplejen: Arbejdes der ud fra et rehabiliterende sigte og med udgangspunkt i Herlev Kommunes værdigrundlag og kvalitetsstandarder. Ønskes en vedvarende og god dialog mellem medarbejdere og borgere, om de ønsker og forventninger, der måtte være til tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen. Anvendes iPad og Bekey, som er et elektronisk nøglesystem Herlev Kommune ønsker at være en god arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og kerneopgaven er i centrum. Aktuelt har hjemmeplejeteamet en Høj Social Kapital - og vi håber - du har lyst til at være med til at søsætte, teste og evaluere værdien af rehabilitering som en integreret indsats i hjemmeplejen. Om løn og ansættelse Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst jf. principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Hvis du som os brænder for at iværksætte målrettet træning til borgerne samt udbrede og implementere rehabilitering i hjemmeplejens ydelser, så er du måske vores nye kollega, og vi glæder os til at høre fra dig. Ansøgningsfrist er fredag den 10. februar 2023 kl. 12.00. Ansættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: Teamleder område Nord: Janni Jacqueline Damgaard tlf. 4452 6173 / 2383 5979 Funktionsleder Sundhed og Rehabilitering: Marianne Kahla tlf. 4452 6274 / 5144 1911 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet