Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge på anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

  • Bispebjerg Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

På Anæstesiologisk Afd. Z på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har vi 1-2 stillinger som afdelingslæge ledig til besættelse per 1. februar 2023 eller snarest derefter. Kandidaten kan afhængig af interesse og kvalifikationer tilknyttes anæstesi afsnittet eller intensiv terapi afsnittet. Vi leder efter en fagligt dygtig og engageret kollega til at indgå i vores team af læger på afdelingen med særligt fokus på lægelig videreuddannelse. Dine kvalifikationer Som speciallæge på vores afdeling forventer vi, at du er fokuseret på at skabe den bedste patientbehandling sammen med afdelingens læger, det øvrige personale og afsnitsledelserne. Vi ønsker os en dygtig kollega, der trives på en stor afdeling, som vil indgå i et forpligtende samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Vi vægter godt humør, helhedsforståelse og engagement højt. Vi søger en kollega med interesse for uddannelse og forskning Afdelingen er en universitesafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og forskning. Uddannelse har høj prioritet, hvilket også afspejles i at afdelingen i 2020 fik DASAIMs uddannelsespris. Vi prioriterer uddannelse højt overalt i vores afdeling og søger en afdelingslæge på hhv. intensiv og anæstesiafsnittet med særlig interesse for lægelig videreuddannelse til funktionen som Uddannelses Koordinerende Afdelings Læge (UKAL). Som UKAL indgår du i et stærkt uddannelsesteam med 6-8 dedikerede vejledere under ledelse af uddannelsesansvarlig ledende overlæge Karin Graeser. Som UKAL arbejder du med uddannelse på strategisk, administrativt og praktisk plan og er med til at definere din opgave ud fra særlige interesseområder. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har gennem de seneste år arbejdet meget målrettet med styrkelse af den lægelige videreuddannelse med en meget dedikeret vicedirektør og en Uddannelseskoordinerende cheflæge. Du deltager i UKYL-netværk på Bispebjerg og i møder i Udvalg for Lægelig Videreuddannelse, hvor anæstesiafdelingen bidrager til at løfte lægelig videreuddannelse på hele hospitalet. Forskningen udgør en stor enhed i afdelingen med fokus på bl.a. forebyggelse af kardiopulmonale komplikationer og optimeret intensiv behandling. Forskningen er netop blevet styrket med et professorat og der er aktuelt 24 ansatte i forskningsenheden, som koordineres af professoren og to speciallæger i seniorforskerposition på hhv. anæstesiafsnittet og intensiv terapi afsnit. Afdelingen har desuden en del lektorater tilknyttet afdelingen. Du vil primært være tilknyttet enten intensiv eller anæstesiafsnittet, men vi hjælper hinanden i det daglige arbejde på tværs af afdelingen afhængig af kompetencer. Derfor vil vi gerne høre om specifikke kompetencer og interessefelter i din ansøgning. Der vil afhængigt af dine interesser være mulighed for at få særlige ansvarsområder, f.eks. indenfor intensiv terapi, anæstesi, smerter, akutområdet eller forsknings-, kvalitets- eller uddannelsesområdet. Om Afdelingen Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø og mulighed for videreuddannelse/kompetanceudvikling tilpasset den enkelte speciallæge. Anæstesiologisk afdeling Z er organisatorisk opdelt i syv afsnit: anæstesi afsnit, perioperativt afsnit, intensiv terapi afsnit, intermediært afsnit, smerteklinik, lægebil og Giftlinjen. Herudover betjenes psykiatrien med anæstesi til ECT-behandlinger på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen. De enkelte afsnit ledes af en ledende overlæge/afsnitsansvarlig overlæge og en oversygeplejerske og den ledende overlæge/afsnitsansvarlige overlæge vil være din nærmeste leder. Anæstesiafsnittet betjener hovedsageligt to kirurgiske specialer, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi, men varetager derudover en lang række elektive og akutte opgaver. Der udføres årligt mere end 12.000 anæstesier. I forbindelse med Nyt Hospital Bispebjerg etableres et kvinde-barn-center, som vil bidrage til opgaveporteføljen. Perioperativt afsnit har 14 pladser og modtager patienter til præ- og postoperativ optimering og opvågningsforløb. Intensivt afsnit har kapacitet til 12 patienter. Afsnittet er multidisciplinært og varetager intensiv terapi på niveau 2. Afsnittet behandler ca. 800 patienter fra alle hospitalets specialer og har desuden specialviden indenfor toksikologi. Halvdelen af patienterne respiratorbehandles og ca. 10% får dialyse (CRRT) under deres intensiv ophold. Fælles intermediært afsnit modtager patienter fra alle hospitalets medicinske og kirurgiske specialer. Afsnittet har aktuelt fire senge. Anæstesiologisk afdeling har plejeansvaret og visitationsansvaret, mens hospitalets stamafdelinger har behandlingsansvaret. Smerteenheden dækkes af to læger og består af et ambulatorie, intrahospital tilsynsaktivitet og anæstesiologisk specialbehandling af smerte- og rehabiliteringsudfordrede patienter. Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, med 40.000 opkald/år, der drives i et tæt samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling og Arbejdsmiljømedicinsk Afdeling. Akutlægebil 2, city betjenes af et hold af speciallæger i afdelingen. Ansættelsesvilkår Stillingen er vagtbærende. Vagtberedskabet er tilstedeværelsesvagt på Bispebjerg Hospital. I vagten på hospitalet er tilknyttet tre bagvagter på speciallæge eller HU4 niveau og en forvagt. Den ene bagvagt er primært tilknyttet intensiv, den anden primært anæstesi/operationsgang, mens den tredje betjener intermediært afsnit og de akutte funktioner på hospitalet. Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Cheflæge, Carsten Albek tlf. 23452225 Ledendeoverlæge på Intensiv Terapi Afsnit, Ditte Gry Strange tlf. 21225056 Afsnitsansvarlig overlæge på Anæstesi Afsnit, Lene Viholt tlf. 29278086 Uddannelsesansvarlig ledendeoverlæge, Karin Graeser tlf. 29746957 Ansøgere skal i deres ansøgning/CV forholde sig til de syv kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for hvert område. Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist: søndag d. 15. januar. Samtaler: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4, 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet