Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Cheflæge til afdelingen for Hjerte- og Medicinske Sygdomme

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for etablering af Afdelingen for Hjerte- og Medicinske Sygdomme på Amager og Hvidovre Hospital? Vi søger en visionær cheflæge som sammen med 2 chefsygeplejersker ønsker at stå i spidsen for etablering og udvikling af en ny sammenlagt afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. I planområde Syd er de medicinske funktioner fordelt på tre matrikler, men det er ét hospital. Med etableringen af denne nye afdeling bliver det hjertemedicinske speciale lagt sammen i en afdeling med ansvar for funktioner på alle matrikler, og for Geriatri, Akutklinikken og medicinske funktioner, lungemedicin og endokrinologi, på Glostrup matriklen. Med nybyggeriet på Hvidovre Hospital skabes en unik mulighed for at udvikle såvel de fysiske rammer som den interne organisering, således, at den understøtter en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling af hospitalets 570.000 borgere. Har du lyst til at være en del af denne udviklingsproces, har vi stillingen til dig med ansættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen Sammen med chefsygeplejerskerne vil du få ansvaret for at opbygge en god og stærk tværfaglig ledelse til gavn for patienterne og mere konkret: At opbygge en ny afdeling med fokus på udvikling af den faglige og forskningsmæssige profil i tæt samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger i planområde Syd At have det faglige ansvar for hjertemedicin og sammen med en ledende overlæge også varetage det faglige ansvar for geriatrien i planområde Syd At styrke og videreudvikle patientforløbene i egen afdeling, og i samarbejde med øvrige specialer og afdelinger at udvikle optimale patientforløb på Amager og Hvidovre Hospital At styrke sammenhængende patient-/borgerforløb i det tværsektorielle samarbejde At styrke patientinvolveringen og patientens perspektiv i såvel det kliniske som det organisatoriske udviklingsarbejde At præge udviklingen af et af landets største akuthospitaler, herunder sikre de medicinske specialers aktive bidrag til løsningen af de akutte opgaver At afdelingens ressourcer udnyttes optimalt, og at afdelingens budget og krav til nærhedsfinansiering overholdes At sikre udvikling af ledelsesteam og medarbejdere gennem tillid og delegering af ansvar, med et kontinuerligt fokus på at være rollemodel for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde og god ledelse At styrke udviklings- og forskningsaktivitet til gavn for patienterne At sikre et attraktivt, tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø Cheflægen refererer, sammen med chefsygeplejerskerne, til hospitalsdirektionen, og er i fællesskab ansvarlige for daglig drift, budget, personale og faglig udvikling. Afdelingsledelsen skal sikre en rationel drift og et højt fagligt niveau for afdelingens samlede virksomhed. Afdelingsledelsen fastlægger afdelingens strategiske udvikling inden for rammerne af hospitalets og regionens overordnede strategi. Om Afdelingen for Hjerte- og Medicinske Sygdomme Afdelingsledelsen består af en cheflæge samt to chefsygeplejersker. Den fælles afdelingsledelse er en ny samlet ledelse, så I skal sammen konsolidere jer og jeres fælles værdier. Sammen har I ansvar for at udarbejde en strategi for specialernes faglige og forskningsmæssige udvikling. Funktionerne på Hvidovre matriklen indflytter i det nybyggede hospital i foråret 2024. Personalemæssigt består afdelingen af en engageret stab af medarbejdere og ledere på flere end 400 personer. Afdelingen har aktuelt 131 senge fordelt med 70 på Glostrup, 22 på Amager og 39 på Hvidovre. På alle 3 matrikler findes et stort hjerteambulatorium med en række specialiserede ambulante funktioner. Der udføres dagligt TTE og TEE, Holter og eventdiagnostik, hjerte CT, hjerte MR samt forventning om udbygning af PET-CT i nær fremtid. På Glostrup matriklen er der lunge-, endokrinologisk og geriatrisk ambulatorium samt fælles medicinsk daghospital. Der er en omfattende forskningsaktivitet indenfor avanceret billeddiagnostik og arytmi med projekter i samarbejde med inden- og udenlandske hjertecentre. Derudover er afdelingen bevilget midler til oprettelse af et professorat. Afdelingen for Hjerte- og Medicinske Sygdomme varetager hjertemedicin på alle matriklerne og den samlede medicinske funktion og akutklinik på Glostrup matriklen. Afdelingen har det faglige ansvar for geriatri på tværs af planområdet og samarbejder med Afdeling for Medicinske Sygdomme om ensartede faglige patientforløb inden for de intern medicinske specialer, særligt lungemedicin og endokrinologi. Din profil Du er speciallæge i kardiologi Du har en stærk faglig og ledelsesmæssig identitet Du har organisatorisk forståelse og evne til at samarbejde på alle niveauer Du har relevant ledelsesuddannelse eller ønsket om at få det Du har en tydelig kommunikation samt ledelsesmæssig gennemslagskraft baseret på en åben, involverende og anerkendende ledelsesstil Du kan samle og lede en stor tværfaglig personalegruppe, med et særligt fokus på lægegruppen Du har et stærkt fokus på betydningen af et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø som grundlag for fastholdelse og rekruttering Du har evne og flair for at skabe et attraktivt og udviklende forskningsmiljø, herunder et tæt samspil mellem forskning og klinik Du formår at tilrettelægge en effektiv drift, systematisk økonomistyring og prioritering af ressourcer for en stor afdeling placeret på tre matrikler Du har nødvendigvis ikke alle kompetencer, men en åben tilgang, vilje til at lære i kombination med en stærk ledelsesprofil er en fordel og vi opfordrer dig til at søge stillingen alligevel. Ansøgning og ansættelsesforhold Har ovenstående vakt din interesse for stillingen, så send en motiveret ansøgning og CV senest den 4. januar . Du skal i ansøgningen forholde dig til de syv lægeroller/ kompetenceområder. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af cheflæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansættelsessamtaler er planlagt til den 13. januar 2023 og anden runde 22. februar 2023. Kandidater der går videre til anden runde vil blive bedt om at gennemføre personlighedstest i perioden 31. januar – 9. februar 2023. Du er meget velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Jakob Hendel på tlf.nr.: 2171 1695 eller hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv på tlf.nr.: 2680 4053. Ligesom du er velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Jette Beck Mieritz på tlf.nr.: 3133 7511. Jobprofil, stillingsbeskrivelse samt yderligere profilbeskrivelse af afdelingen kan rekvireres hos direktionssekretær Kia Frisenborg på mail: kia.ganderup.frisenborg.01@regionh.dk eller telefon: 3862 1702. Læs mere om Amager og Hvidovre Hospital på hospitalets hjemmesider www.amagerhospital.dk og www.hvidovrehospital.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet