Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge med interesse for Obstetrik til Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som overlæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt er ledig til besættelse fra 1. maj 2023, eller efter aftale. Om stillingen Ansøger skal være speciallæge i Gynækologi og Obstetrik. Der lægges vægt på erfaring inden for Obstetrik, gerne obstetrisk endokrinologi, obstetrisk Ultralydsdiagnostik og eventuelt føtalmedicin eller sårbare gravide. Der vil være gode muligheder for at præge den faglige udvikling på det obstetriske område i samarbejde med det øvrige obstetriske team, med den specialeansvarlige overlæge og de øvrige overlæger/afdelingslæge, sonografer og jordemødre. Afdelingen har tradition for et godt tværfagligt samarbejde. Der kan blive mulighed for at præge og udvikle forskningen i afdelingen. Der kan blive mulighed for at overlægen også har opgaver i andet subspeciale. Overlægen deltager i undervisningen af det lægefaglige personale, medicinstuderende, andre personalegrupper i afdelingen og i relevant omfang af personale i samarbejdende afdelinger. Herudover skal overlægen medvirke til: At sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling og pleje At sikre den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet At sikre bedst mulig ressourceudnyttelse ved lægefagligt og tværfagligt samarbejde At iværksætte udviklings- og evt. forskningsopgaver og derved bidrage til fagets løbende udvikling og omdømme Vagtforhold Afdelingens speciallæger har 10-skiftet bunden vagt på tjenestestedet. Vagten dækker både gynækologi og obstetrik. Om afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik. Afdelingen har hovedfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.300 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer. Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner inden for obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi inkl. udvidede undersøgelser og urogynækologi med tilknyttet kontinensklinik. Jordemoderkonsultation foregår på 6 forskellige matrikler i afdelingens optageområde Afdelingen har velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med gynækologiske senge og barselssenge på patienthotellet. Afdelingen har desuden barselsambulatorium på patienthotellet. Der findes et akut svangreafsnit med 2 svangre senge og 4 akutte ambulatoriestuer i forbindelse med fødegang i fødeafsnittet. På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion. Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse. Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Om hospitalsenheden Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive og har ca. 4.400 ansatte, samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Kvindesygdomme og Fødsler. Yderligere information Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til Cheflæge Sonja Kindt, tlf.: 7844 5701. Ansøgningsfrist Din ansøgning skal være os i hænde senest 8. januar 2023 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.