Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Neurologi/ Neurorehabilitering delestilling mellem Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup og Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Introduktionsstilling i Neurologi/ Neurorehabilitering Neurologi, Fysio- og Ergoterapi på Regionshospitalet Gødstrup og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har et samarbejde omkring Neurorehabilitering som neurologisk kerneområde. Der er en kombineret introduktionsstilling ledig med mulighed for at arbejde både med den brede neurologi på Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup og i den specialiserede neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der også er universitetsklinik. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Første del af kombinationsstillingen som introduktionslæge ved Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup. Om afdelingen På Regionshospitalet Gødstrup er Neurologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapiafdelingen samlet i én afdeling: Neurologi, Fysio-og Ergoterapi. Afdelingen har 3-6 introduktionsstillinger og 3 hoveduddannelsesstillinger per år i neurologi. Vi har desuden læger i KBU-forløb, og vi har læger i sideuddannelse for psykiatri. I afdelingen er p.t. 8 overlæger og 8 afdelingslæger samt 10-12 yngre læger. Neurologi, Fysio-og Ergoterapi er regionens vestlige specialafdeling i neurologi. Afdelingen består af 22 senge fordelt på et apopleksisengeafsnit med trombolysebehandling samt en integreret TCI-dagklinik, og et sengeafsnit med klassisk neurologi. Desuden er der et stort, nyt ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker, såvel som daghospital og sub-akut ambulatorium. Der er et tilhørende neurofysiologisk afsnit. Afdelingen har årligt ca. 3500 overvejende akutte indlæggelser samt ca. 11500 ambulante konsultationer. Vi flyttede i februar og marts 2022 til nye, flotte og moderne rammer i Regionshospitalet Gødstrup, og du vil opleve, at det er nemt at komme hertil, da både toget og motorvejen går lige til hospitalet. Du vil komme til at arbejde i en afdeling, hvor uddannelse prioriteres meget højt, hvor vi satser på det gode arbejdsmiljø, og hvor vi får gode evalueringer. Vores vagtteam består af 2 speciallæger og 2 yngre læger, som arbejder tæt sammen, og hvor der er rig mulighed for supervision. Vores uddannelseslæger superviseres af en speciallæge inden for de forskellige subspecialer fx epilepsi, demens, neuro-muskulære sygdomme og multipel sklerose. Til hvert subspeciale er der tilknyttet 3-4 speciallæger, sygeplejersker og yngre læger under uddannelse. I introduktionsstillingen vil du cirkulere i de relevante teams ifølge din uddannelsesplan. Der er planlagt undervisning 3 gange ugentlig og journal club, hvor yngre læger skiftes til at præsentere en artikel. Afdelingen har et tilknyttet forskningsafsnit, hvor man kan få hjælp til at komme i gang med forskning. Ansøgere er velkomne til at kontakte afdelingen for et besøg. Bolig kan sædvanligvis stilles til rådighed. Anden del af kombinationsstillingen som introduktionslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, HEM, 6 mdr. Regionshospitalet Hammel Neurocenter varetager regional- og højtspecialiseret funktion for patienter med erhvervet hjerneskade i Vestdanmark. Vi er et udviklingshospital inden for neurorehabilitering med tæt integration af klinik, forskning og uddannelse. Med denne stilling vil vi gerne give mulighed for styrkede kompetencer i neurorehabilitering inden for det neurologiske speciale. Neurorehabilitering er et af specialeplanens kerneområder i neurologi og området er meget bredt i lægelig forstand. Du vil på Regionshospitalet Hammel Neurocenter lære både om de neurologiske funktionsnedsættelser og deres behandling samt neurologisk udredning og undersøgelse, og vurdering af rehabiliteringseffekt. Herudover vil du lære den grundlæggende metode i rehabiliteringsfaget, som vil være nyttig uanset, hvordan dit lægelige virke vil forme sig videre. Metodik i at arbejde tværfagligt, målsættende tilgang, afholdelse af tværfaglige konferencer, den inddragende og medbestemmende patient-pårørende tilgang mv. er i centrum. Om stillingen: Introduktionsstillingen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en klinisk stilling, hvor du bliver tilknyttet et bestemt sengeafsnit alle måneder i forløbet. Du får dermed hurtigt både faglige kompetencer i patientgruppen og et kendt arbejdsmiljø at være en del af. Du vil arbejde tæt sammen med afsnittets overlæge, hvor I vil være i løbende sparring med hinanden omkring patienternes behandling og forløb. Dette giver på daglig basis gode muligheder for sidemandsoplæring, feedback og supervision i tillæg til den formaliserede undervisning. Der er mulighed for evaluering af alle 7 lægeroller. Ud over den neurologiske diagnose har mange patienter en række comorbiditeter, som vi behandler under indlæggelsen. Du får derfor et bredt indblik i den multimorbide neurologiske patients behov og udfordringer. I dette arbejde vil du have et tæt samarbejde med dine lægekolleger, der har forskellig specialebaggrund bl.a. neurologi, neurokirurgi og intern/alm. medicin. Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne og indblik i lægelig ledelse i et afsnit. Dagarbejdet er organiseret med medansvar for bestemte patientforløb, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet. Alle afsnit har en triadeledelse bestående af en speciallæge, afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut. Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og vi udvikler i øjeblikket stærkt på klinisk anvendelse af populationsdata og effektmål for vores patienter. Alt efter interesse vil du have gode muligheder for at se, hvordan vi arbejder med dette for at få vejledning i videre muligheder, hvis du får interesse for at deltage i forsknings- udviklingsarbejdet. Vi har omkring 10 Ph.D.-forløb i gang, og har du forskningsinteresse, er her gode muligheder. Stillingen er knyttet til matriklen i Hammel og er vagtfri, men hvis introlægen ønsker at tage vagter, er der mulighed for at have denne funktion. Det kan aftales med hovedvejlederen eller UAO mhp. at finde tid og rum til oplæring af nogle specialekompetencer, som er nødvendige at kunne af en vagthavende på RHN. Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter: Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer). Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel (70 sengepladser), Skive (27 sengepladser), Silkeborg (6 sengepladser) og Lemvig (13 sengepladser). Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med 4 subspecialer: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker. Neurocentret har ca. 650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit. Herudover har Neurocentret tilknyttet 6 senge på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering. Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Desuden kommer der omkring 200 stud. med. hvert semester til dagsklinikken. Der kan du, som introlæge, undervise og blive vejleder for dem. Dertil er der Uddannelsescentret, der afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering. Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk Særligt om ledelsesforhold: Centerledelsen udgøres af cheflæge, den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater. Om Regionshospitalet Gødstrup Regionshospitalet Gødstrup er Region Midtjyllands hospital for cirka 300.000 borgerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. Ud over Gødstrup har hospitalet klinikker i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er cirka 3800 medarbejdere på de fem matrikler fordelt på 22 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og en serviceafdeling, der tilsammen råder over 409 sengestuer og et samlet driftsbudget på 2,7 mia. kr. (2022). Regionshospitalet Gødstrup er 148.000 m2, har kostet 3,2 mia. i kvalitetsfondsmidler, og er bygget med det formål at samle de to Regionshospitaler i Herning og Holstebro – i det tidligere Hospitalsenheden Vest – under ét tag. I forbindelse med Regionshospitalet Gødstrup ligger også Regionspsykiatrien Gødstrup, som deler Akutmodtagelse med det somatiske hospital. Om løn- og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest Ansættelsen sker i Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup, 6 mdr. i Neurologi og 6 mdr. ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er 37 timer/uge begge steder. Stillings- og funktionsbeskrivelse Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Cheflæge Birgitte Forsom Sandal, Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup, tlf. 7843 7010. Ledende overlæge Kåre Severinsen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, tlf. 2636 8600. Ansøgningsfrist og samtaler Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningen skal være os i hænde senest 15. januar 2023 Samtaler forventes afholdt den 25. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.