Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Cheflæge til Plastik- og Brystkirurgisk afdeling

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sjællands Universitetshospital søger Cheflæge til Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling. Ved Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, SUH Roskilde, skal stillingen som cheflæge besættes pr. 1. april 2023 eller snarest derefter. Vi søger en synlig leder med kvalifikationer inden for ledelse, og som kan arbejde strategisk og målrettet med afdelingens og SUH’s vision og værdier. Vores nye cheflæge skal være med til at videreudvikle vores afdeling og sammen med afdelingens lederteam og medarbejdere skabe en stærk team-orienteret kultur, hvor høj faglighed i et tværfagligt miljø og et godt og hjælpsomt kollegialt fællesskab løfter de udfordringer vores arbejdsdag byder på. Vi søger desuden også en cheflæge med flair for uddelegering af ledelsesopgaver, da vi tror på, at vores medarbejdere vokser med selvstændigt ansvar. Vores nye cheflæge skal have stor interesse, og gerne specialeerfaring, i begge specialer og dermed se behandlingen af vores patienterne som et tværfagligt samarbejde i udviklingen af det kirurgiske forløb, hvor præ- og rehabilitering tænkes ind. Vores nye cheflæge skal sikre optimale patientforløb af høj kvalitet, og skabe rammerne for forsknings– og udviklingsprojekter. Vi har en Klinisk Forskningsenhed (KFE) bestående af en postdoc. sygeplejerske, en ph.d.-studerende, to forskningsassistenter, to lektorer samt en forskningsansvarlig læge for yngre læger. Personalegruppen består endvidere af speciallæger, læger i hoveduddannelse og intro-stillinger samt uklassificerede stillinger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og andet administrativt personale. Vi har mange samarbejdspartnere som vi er afhængige af i forbindelse med vores patientforløb. Det er derfor vigtigt, at vores nye cheflæge formår at networke, og dermed har høj relationskompetence på tværs af specialer og faggrupper, for at sikre smidige arbejdsrelationer og udvikling af specialet såvel som patientforløb. Vi er bevidste om vores højt specialiserede funktion i regionen som den eneste plastik- og brystkirurgiske afdeling i Region Sjælland, og er derfor optaget af optimal udnyttelse af vores ressourcer, såsom vores brug af operationskapacitet til gavn for regionens patienter inden for begge specialer. Vi er derfor en organisation som gennem de sidste år har lavet flere omstruktureringer internt, og vi skal snart i gang med næste etape i udbygning af vores ambulatoriefunktion. Vi er stolte over vores fagfællesskab med vores to specialer, og vi øver os hver dag i at se muligheder i udnyttelsen af vores styrker på tværs. Afdelingen har ca. 100 erfarne og engagerede medarbejdere, som dagligt sætter en høj standard for at give vores borgere den bedst mulige behandling. Vi bor fysisk i Roskilde, men skal flytte til Køge i 2026, når kvalitetsfondsbyggeriet står færdigt. Dine egenskaber som vores nye cheflæge er ud over det beskrevne: En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt har evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning Evne og mod til at træffe beslutninger, afstemt efter mål og strategi for afdelingen og hospitalet Ambitiøs i forhold til at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov Vores lederteam Vores lederteam består af en chefsygeplejerske, to oversygeplejersker, tre ledende overlæger samt en ledende lægesekretær. Som cheflæge udgør du sammen med chefsygeplejersken afdelingsledelsen for Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling. Cheflægen har det overordnede lægefaglige ansvar for både det plastik- og brystkirurgiske område. Cheflægen og chefsygeplejersken udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen heri økonomi, kvalitet og udvikling, fagligt såvel som uddannelses- og forskningsmæssigt. Dette kræver et godt og tæt samarbejde i afdelingsledelsen baseret på tillid. Afdelingsledelsens opløftende samspil er således vigtig i frisætning af deres produktive forskelligheder. Vores kerneopgave Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling har regionsfunktion for såvel plastikkirurgi som brystkirurgi og varetager udredning og behandling af modermærke- og brystkræft. Endvidere varetager afdelingen behandling af almindelig hudkræft og rekonstruktive/korrektive tilstande inden for rammerne af klare funktionelle behov. Desuden har afdelingen en stor aktivitet i forhold til brystrekonstruktive procedurer. Vores plastikkirurger udfører elektive operationer med fjernelse af hudoverskud efter massiv vægttab eller brystreduktioner. Hertil bruger vi avancerede plastikkirurgiske teknikker, herunder Mikrokirurgi til rekonstruktioner. Vores fysik Afdelingen består fysisk af et ambulatorium, et sengeafsnit P93 og en satellit i form af et hus på Munkesøvej, hvor MDT bryst konferencen foregår, og hvor vores bryst kirurger samt KFE har til huse. Vores sengeafsnit P93 har i nuværende kontekst et arbejdsfællesskab med Gynækologisk Afdeling i forhold til deling af sengeafsnit på 3.sal. Afdelingen råder over 10 fysiske sengepladser på afsnittet ud af 18, hvoraf Gynækologisk Afdeling har 6 pladser. Afdelingen ønsker at arbejde med følgende i de kommende år: Tilbyde udredning, behandling og pleje på et evidensbaseret højt fagligt niveau for dermed at tilknytte og tiltrække de rette faglige profiler med højt kompetenceniveau Arbejde med branding af afdelingen og SUH for at fremme afdelingens omdømme i befolkningen gennem en tydelig patientinddragelse Inddrage patienten aktivt i de forskellige behandlingsmuligheder - Fælles beslutningstagen Styrke vores akademiske profil såvel inden for den prægraduate undervisning som inden for klinisk forskning Markere os nationalt som et stolt vækstcenter for begge specialer Til stadighed at være en lærende organisation til gavn for patienter og personale Arbejde med en prioriteringsstrategi i behandlingsudbuddet ud fra Vælg klogt, Vælg værdi og Vælg sammen Afdelingen er ansvarlig for flere kræftpakker, hvorfor det er afgørende at behov og kapacitet stemmer overens Sjællands Universitetshospital er under stadig opbygning, hvorfor der skal skabes betingelser for at forskning og undervisning i afdelingen yderligere understøttes og udvikles Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for lægelige chefer. Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring. Ansøgningsfrist: 9. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 1. samtalerunde: den 16. januar 2023 2. samtalerunde: den 24. januar 2023 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Morten Ziebell på telefon 23 82 16 35 eller chefsygeplejerske Lotte Gebhard Ørsted på telefon 40 15 15 33/23 37 41 51. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet