Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge, Operation og Intensiv

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kom og bliv en del af et engageret ledelsesteam på Operation og intensiv med fokus på uddannelse, faglig udvikling og det gode arbejdsmiljø. Vi søger en Uddannelsesansvarlig ledende overlæge på Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup til besættelse 1.3.2023 eller efter aftale. Stillingen er med klinisk funktion i afdelingen. Vi søger en speciallæge med særlig interesse for lægelig videre- og efteruddannelse. En ansøger med bred erfaring inden for anæstesiologiske speciale, samt et solidt kendskab til den lægelige videreuddannelse. Operation og intensiv er en afdeling med stort fokus på uddannelse, faglig udvikling, supervision, ledelse og samarbejde. Til afdelingen er der aktuelt knyttet 5 læger i introduktionsstilling og 4 læger i sidste år af hoveduddannelsen. Derudover varetager vi formaliseret uddannelse af bl.a. læger under akutmedicinsk uddannelse, fokuserede ophold for KBU-læger, samt præhospital efteruddannelse. Vi har et tæt samarbejde med sygehusets andre afdelinger omkring formaliseret undervisning og simulationstræning i bl.a. traumemodtagelse, hjertestop, behandling af akutte medicinske tilstande og akutte børn. Afdelingen har netop haft inspektorbesøg, som understreger det gode uddannelsesmiljø i afdelingen. Om afdelingen Operation og Intensiv er en afdeling med stor berøringsflade. Operationsgangen leverer knap 20.000 anæstesiydelser årligt. Heraf udgør børneanæstesi 1.400. De kirurgiske specialer dækker urinvejs-, ortopæd-, abdominal-, øjen- og øre-næse-halskirurgi samt gynækologi og obstetrik. Der ydes anæstesiologisk assistance til akutte kald i hele huset samt curosurf behandling. Herudover anæstesi til hhv. DC-konvertering og ECT-behandling. Perioperativt afsnit er aktiv medspiller i effektiv og patientsikker afvikling af operationsprogrammet gennem forberedelse til operation; fx blokadeanlæggelse og forberedelse af akutte patienter til hofte- og abdominalkirurgi. Afdelingens intensive terapiafsnit har 11 senge med årligt 1.250 patienter. Der er et aktivt forskningsmiljø i afsnittet. Afdelingens læger deltager i dækning af vagter på akutlægebilen placeret i Herning. Det er planen at lægebilen gradvist integreres i afdelingen. Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter fra Aarhus Universitet samt uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau. Der er blandt kolleger etableret en samkørselsordning fra Aarhus og der er gode togforbindelser med trinbræt i Gødstrup. Lægenormering 18 overlæger, 13 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelse og 5 i introstillinger. Ledelsen i afdelingen udgøres af: 1 Cheflæge og 1 chefsygeplejerske 3 Ledende overlæger (operation, peri-operativt afsnit og intensiv) 1 Ledende uddannelsesansvarlig overlæge 7 Oversygeplejersker (anæstesi x 2, OP x 2, intensiv, peri-operativt afsnit og sterilcentral) Stillingen Det er den uddannelsesansvarlige ledende overlæges opgave, at sikre: Strategisk og organisatorisk ansvar for videreuddannelsen af læger inden for afdelingens virksomhed. Høj kvalitet i afdelingens videreuddannelse af læger ved bl.a. at medvirke til at uddannelsen foregår som en integreret del af lægernes daglige kliniske funktioner i afdelingen. At der følges op på evaluering af afdelingen så vel fra uddannelseslægerne samt fra inspektorordningen. Samarbejde med øvrige overlæger, speciallæger og andet personale om den lægelige videreuddannelse herunder om forventninger til disse i forbindelse med afdelingens uddannelsesforpligtelse. Varetagelse af opgaver i henhold til stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelsesansvarlig overlæge ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup. Den uddannelsesansvarlige ledende overlæge skal desuden i samarbejde med det øvrige ledelsesteam: Sikre hensigtsmæssig drift med fokus på høj kvalitet, udvikling, effektivitet og patienttilfredshed Bidrage til det gode arbejdsmiljø i afdelingen. Støtte et godt og effektivt samarbejde med hospitalets øvrige specialer. Kvalifikationer Speciallæge i anæstesi og intensiv medicin. Erfaring i klinisk vejledning, formidling og undervisning. Erfaring med feedback. Kendskab til den lægelige videreuddannelse f.eks. som UAO eller UKYL. Erfaring med organisatorisk ledelse. Gode samarbejdsevner. Gode kommunikationsevner. Tillidsskabende Vi kan tilbyde En afdeling med organiseret og velfungerende lægelig videreuddannelse. Et engageret ledelsesteam. Mulighed for videreudvikling af bl.a. blokskole og træning af lederrollen i team-leder-funktioner for HU-læger. Indflydelse på hvordan fremtidens operationsgang skal drives. Et stærkt fagligt miljø såvel mono- som tværfagligt. Mulighed for relevant efteruddannelse. Et erfarent og engageret sygeplejepersonale. En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø, samarbejde og høj grad af patientsikkerhed. Døgnvagter på sygehuset og på lægebilen. Mulighed for administrative dage. Fleksibel arbejdstilrettelæggelse Speciallægerne er primært tilknyttet enten Intensivbehandlingsafsnit eller Anæstesiafsnittet, der også dækker funktioner på perioperative afsnit. I dagligdagen hjælper vi hinanden i afsnittene og vi har fælles morgenkonference. Der er tre speciallæger/HU-læger i tilstedeværelsesvagt. Intensivvagt, operationsvagt og akut-anæstesivagt. Den enkelte speciallæge er tilknyttet et til to af disse vagtlag. Funktioner i dagtid og vagtarbejde tilstræbes så sammenhængende som muligt. Der er etableret en gruppe af speciallæger, som varetager anæstesi til børn under 2 år. Deltagelse heri er muligt for den rette ansøger. Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomster indgået mellem Danske Regioner og FAS. Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation. IT-kompetencer på brugerniveau forventes. Flere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Mikkel Seneca tlf. 31583303/mail: mikthu@rm.dk Ledende Overlæge Operationsgangen Rikke Mærkedahl, tlf. 20669445/mail: rikmae@rm.dk Ledende Overlæge Intensivbehandlingsafsnittet Robert Winding, tlf. 20967455/mail: Robwin@rm.dk vedr. intensiv Ledende Overlæge Perioperativt Afsnit Christian Viggo Nielsen, tlf. 26184278/mail: chrvigni@rm.dk Ansøgningsfrist Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i PDF- eller Word format. Ansøgningen skal være os i hænde senest 5. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den. 25. januar 2023. Forud for samtalen vil der blive udarbejdet en personprofil. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.