Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Syddanmark søger medarbejdere til afdelingen for Vand og Jord

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Da vi i vores afdeling oplever en øget arbejdsmængde, søger vi 2 nye kollegaer, der vil være med på holdet af dygtige sagsbehandlere og bidrage til vores daglige drift og videre faglige udvikling. Vi søger dig, der med din fagligt stærke profil, vil være med til at undersøge og risikovurdere jordforureninger. Vi har hovedsæde i Vejle samt lokalkontorer i henholdsvis Ribe og Odense. Der vil i denne sammenhæng være mulighed for frit at vælge arbejdssted. I afdelingen Vand og Jord i Region Syddanmark har vi hovedansvaret for den offentlige indsats over for jordforureninger, der udgør en risiko for grundvandet, for menneskers sundhed og for vandløb og søer. Vi har et tæt samarbejde med kommuner, rådgivere og borgere og arbejder derudover tæt sammen med de øvrige afdelinger i Regional Udvikling, herunder Klima og Ressourcer, der blandt andet arbejder med klima, grøn omstilling og råstofforvaltning. Afdelingen er en del af Regional Udvikling i Region Syddanmark – Vi er drevet af FN’s verdensmål, og du kan læse mere om vores strategi her: https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/ Du vil komme til at bidrage i et af de nedenstående teams eller i begge teams. For begge teams vil dine arbejdsopgaver være varierende, hvor du håndterer små som store sager, og hvor du har ansvaret for både de faglige vurderinger, sagsbehandlingen og dialogen med borgerne, kommunerne og eksterne rådgivere. Myndighedsteamet Teamet varetager myndighedsopgaver i tæt samarbejde med kommunerne. Dette sker bl.a. i forbindelse med § 8-tilladelser efter jordforureningsloven i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde, private forureningsundersøgelser og afværgeprojekter, påbudssager, samt kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde. Ud over samarbejdet med kommunerne, er der også meget kontakt med bl.a. rådgivere og grundejere. Undersøgelsesteamet Som en del af regionens indsats, sørger teamet for at undersøge de kortlagte grunde i en prioriteret rækkefølge, således at der både tages hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcen ift. drikkevandsinteresser, samt afklaring af om forureninger udgør en risiko for boliganvendelse og overfladevand. Undersøgelserne udføres af rådgivere, hvor du som sagsbehandler har ansvaret for puljer af undersøgelser. Du deltager i besigtigelser af ejendommene forud for igangsættelse af undersøgelserne, og har tæt kontakt med grundejerne. Ved afslutning af undersøgelserne skal du tage stilling til risikovurdering samt kortlægning efter jordforureningsloven. Om dig Vi forventer, at du har en relevant uddannelse som fx ingeniør, geolog, biolog eller lignende. Vi ser desuden helst, at du har solid erfaring med jord-og grundvandsforurening. Derudover lægger vi stor vægt på, at du: •    Har fokus på faglighed og dokumentation i sagsbehandlingen •    Er god til at kommunikere på en ordenligt måde, både skriftligt og mundtligt, således at fx borgere og virksomheder oplever, at de får den rette rådgivning og hjælp i forhold til deres situation •    Støtter op om samarbejde og faglig sparring på tværs af teams •    Støtter op om vidensdeling internt såvel som eksternt •    Prioriterer trivsel og kollegialt samvær Vi tilbyder Du vil indgå i et inspirerende arbejdsmiljø, hvor vi efterstræber at løse opgaverne på et højt fagligt niveau, der er baseret på den nyeste viden. Derfor afsætter vi hvert år tid og ressourcer til udvikling af den enkelte medarbejder ved deltagelse på fx kurser, webinarer, vidensdelingsmøder og konferencer. Vi er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og vi lægger stor vægt på et godt samarbejde på tværs af vores teams og giver tid og plads til at fremme vores fælles trivsel og arbejdsglæde. Løn efter gældende overenskomst. Om ansøgningen I din ansøgning må du gerne angive hvilket team du foretrækker, eller om du foretrækker begge teams. Derudover må du gerne angive hvilket kontor, du ønsker som arbejdssted. Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdechef Nicholas Kyhl på 2920 1943 eller sagsbehandler Susanne Roug på 2920 1803. Der er ansøgningsfrist d. 28. september 2022. Forventet tiltrædelse d. 1 december 2022. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 40 og 2. samtalerunde i uge 41. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil du skulle udfylde tests. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.