Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge med interesse for sjældne sygdomme til ledelse af CAKS og OUH's ERN-sekretariat

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at gøre et universitetshospital i rivende udvikling endnu bedre? Vil du være med til at sætte fokus på samarbejdet om den sjældne patient, både på OUH, nationalt og internationalt? Er du vild med at gøre en forskel, så er vi det helt rigtige sted for dig. Vi søger en engageret overlæge snarest muligt, som vil varetage den lægelige ledelse af Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme ( CAKS ) og OUH´s sekretariat for European Reference Network samarbejde (( ERN ). Vi søger en overlægekvalificeret speciallæge med interesse i sjældne sygdomme inden for relevant speciale: klinisk genetik, pædiatri og endokrinologi eller andet. Stillingen og funktionerne er forankret i Klinisk Genetisk Afdeling (KGA). Ud over ansvarområder knyttet til CAKS og ERN vil du have klinisk arbejde som speciallæge svarende til ca. 50 % af arbejdstiden. Dette kan være ved KGA, hvor du ved behov oplæres i klinisk genetik, eller, hvis det kan aftales, som delestilling mellem KGA og eget speciale. CAKS Afdelingen har etableret Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme, som står for udarbejdelse og sikring af opfølgningsprogram med fælles MDT for patienter med sjældne sygdomme. Centret sikrer tæt samarbejde med relevante klinikere, som følger patienter i de etablerede patientgrupper. Din opgave bliver at styrke og udbygge dette tilbud samt understøtte de allerede etablerede patientforløb. ERN OUH har bevilget midler til etablering af et fælles ERN-sekretariat, som skal etableres. Bevillingen indeholder også midler til AC-sekretariatsunderstøttelse til varetagelse af de mere administrative opgaver. Din opgave bliver at opbygge funktionen og sikre understøttelse af de forskellige ERN’er, som OUH er medlem af. Målet er, at OUH får mest mulig læring, viden og forskning ud af netværkene og derigennem bedre behandling af patienter med sjældne sygdomme. KGA KGA varetager alle funktioner inden for specialet klinisk genetik. Vi har en velfungerende genetisk rådgivningsfunktion med mere end 3000 forløb pr. år inden for hele specialets mange områder, lige fra regions- til højt specialiseret niveau. Afdelingen varetager rådgivende funktioner og deltager aktivt i tværgående klinisk samarbejde om udredning og rådgivning lokalt, regionalt og nationalt. I laboratoriet udføres en bred vifte af genetiske analyser i klinisk regi, fra de klassiske cytogenetiske analyser som kromosomanalyser, FISH-analyser og kromosom mikroarrayanalyser til enkeltgens- og panelundersøgelser samt exom- og genomanalyser. KGA varetager de prænatale analyser for hele regionen, hvor også analyser som non invasiv prænatal test (NIPT) og helgenomsekventering er en del af tilbuddet til gravide. Laboratoriet er DANAK-akkrediteret og foretager mere end 6500 kliniske analyser om året. Som led i den nationale strategi for personlig medicin står afdelingen for tolkning af helgenomsekventeringsdata for sygdomsgrupperne ved Nationalt Genom Center. I samarbejde med regionens Datastøttecenter for Personlig Medicin har KGA etableret netværk for de forskellige sygdomsgrupper. Udviklingsmæssigt har afdelingen fået midler til flere store udviklingsprojekter - dels et igangværende vedr. long-read sekventering til afdækning af det kliniske potentiale for denne type tredjegenerations sekventering og dels til functional genomics, så varianter af uafklaret betydning, påvist ved bl.a. helgenomsekventering, afklares bedst muligt. At afprøve og udvikle klinikken med ny teknologi og teknikker er således en del af hverdagen hos os. Til afdelingen er knyttet forskningsenheden Klinisk Genetik under Klinisk Institut, SDU. Forskningsenheden er særdeles aktiv med en høj publikationsrate. Der er tilknyttet tre professorer, flere lektorer/kliniske lektorer, ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede. Til afdelingen er endvidere knyttet forskningsstøtteenheden Clinical Genome Center. Her kan klinikere få hjælp til forskning, hvor genetiske analyser indgår, helt fra idégenerering til udførsel af konkrete analyser. Der er således et stærkt miljø til understøtning af din forskning, hvis du også har ønsker og drømme i den retning. Dine opgaver som leder af CAKS bliver at Styrke, optimere og videreudvikle strategien, organisationen og funktioner under CAKS. Tilknytte/etablere nye sygdomme under CAKS. Sikre, at der udarbejdes og opdateres patientforløbsbeskrivelser for sygdomme i CAKS. Sikre den daglige drift omkring patienter med tilknytning til CAKS. Sikre god kontakt mellem CAKS og samarbejdspartnere, herunder patientforeninger. Være CAKS’s lægefaglige ansigt udadtil. Dine opgaver som leder af ERN bliver at Opbygge organisationen og udbygge funktioner knyttet til ERN’erne lokalt, nationalt og internationalt. Være netværksansvarlig, dvs. være overordnet ansvarlig for netværkets mål og deadlines. Sikre et samlet overblik over ERN-aktiviteter. Sikre udarbejdelse af indhold til patientinformationer og hjemmeside. Facilitere og bidrage til evt. forskningsprojekter i forlængelse af medlemsskabet. Være ansvarlig for rapportering til EU, OUH’s Direktion etc. Deltagelse i relevante ERN-konferencer. Være ERN’s lægefaglige ansigt udadtil. Dine opgaver som overlæge/speciallæge inden for klinisk genetik (50 % af stillingen) - medmindre der aftales delestilling med andet speciale Deltage i de lægelige opgaver på KGA. Bidrage til rådgivningsfunktionen (inden for onkogenetik og/eller almen genetik). Deltage i svarafgivelse for udvalgte præ- og postnatale analyser. Bidrage til et godt tværfagligt samarbejde på OUH og med andre samarbejdsparter. Deltage i relevante tværgående opgaver i og uden for afdelingen. Deltage i relevante faglige konferencer. Deltage i uddannelsesopgaver i afdelingen. Bidrage med viden og idéer til udviklingen i afdelingen. Vi forventer, at du som overlæge Er uddannet speciallæge og har lyst til at være leder af et tværfagligt område. Er bevidst om din lederrolle som overlæge og er rollemodel i forhold til vores ønske om at sætte patienten først. Tager ansvar og bidrager til at skabe en motiverende arbejdskultur i afdelingen. Indgår aktivt i speciallægegruppen. Bidrager til at udvikle en høj faglig kvalitet, sikkerhed og godt flow for patienterne. Har gode samarbejds- og kommunikationsevner. Bringer din kliniske viden i anvendelse ved opgaveløsning og sparring med kolleger. Er indstillet på at spille en aktiv rolle i tværfaglige samarbejder. Er helheds- og udviklingsorienteret. Har undervisnings- og formidlingserfaring samt gerne forskningserfaring. Vi tilbyder Et unikt job på et universitetshospital, hvor vi samarbejder med alle specialer. Et job med mulighed for personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling. Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU. Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge den faglige udvikling og behandling af patienter med sjældne sygdomme i Region Syddanmark. Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale. Kontakt ved spørgsmål Du kan henvende dig til ledende cheflæge Lilian Bomme Ousager på tlf.: 6541 1605/ 2680 3627 vedrørende spørgsmål til stillingen. Løn og ansættelse Ved ansættelse som overlæge vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 lægeroller. Der indhentes børneattest ved ansættelse. Ansøgningen Ansøgningen vedlægges et ajourført CV og oplysninger om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse (curriculum vitae og publikationsliste). Samtaler forventes afholdt d. 27. eller 28. september 2022