Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge søges til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted.

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en dygtig og engageret neurolog/Geriater/neurokirurg, med ambitioner om at videreudvikle faget. Vi søger en dygtig og engageret neurolog/Geriater/neurokirurg, med ambitioner om at videreudvikle faget. Vi vægter dine personlige kompetencer inden for samarbejde, kvalitet samt uddannelse af yngre kollegaer højt. Ved Rehabiliteringen for Hjerne og Nervesygdomme i Grindsted er der en ledig stilling som Ledende overlæge/ specialeansvarlig overlæge pr. 1-1-2023 eller efter aftale . Stillingen kan betragtes som en opnormering, og stillingen er vagtfri Den rette ansøger vil blive tilbudt Master-class kursus i neurorehabilitering ved Købehavns universitet, næste gang dette udbydes. Det vil være muligt at få en ugentlig forskningsdag inden for området, såfremt man har opnået ph.d. grad eller har anden relevant forskningsbaggrund. Dette kan evt. senere kombineres med et klinisk lektorat. Der vil være mulighed for en ugentlig dag i demens klinikken på Esbjerg matriklen, såfremt ansøger har geriatrisk baggrund. Vi søger en speciallæge der har interesse og erfaring med Neurorehabilitering. Du vil sammen med de øvrige læger, psykologer, plejepersonale og terapeuter få ansvaret for den daglige drift på vores Neurorehabiliteringsafdeling i Grindsted. Det stilles store krav til Team Spirit, venlighed og imødekommenhed, både over for patienter, pårørende og ikke mindst kollegaer. Dette er omdrejningspunktet i dette tværfaglige miljø. Den ledelsesmæssige del af stillingen bliver under cheflægen, men med dagligt personaleansvar for læger og psykologer, inkl. Mus samtaler og karriereplaner, tæt samarbejde med Over- sygeplejerske og terapeut vedr. den daglige drift og udviklingen af afdelingen. Derudover er der samarbejdsrelationer til sygehusene i vores eget optageområde samt Neurocenter Hammel. Samarbejdsrelationer som løbende skal udvikles. På Rehabiliteringen for Hjerne og Nervesygdomme tilbyder vi helhedsorienterede neuro rehabiliteringsforløb på tværfaglig basis. Vores afsnit råder over 30 sengepladser til sub akut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende og individuelt, ud fra diagnose, grad og kompleksitet af skadefølger, og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 3 uger. På afdelingen udføres FEES undersøgelser til synkevurdering, og der er oprettet et spasticitets team, hvor man vurderer mulighed for brug af botulinum toxin eller sub akut ITB behandling, hvor der er et regionalt samarbejde med OUH. Der er mulighed for at få udført både CT-C og MR-C skanninger i Grindsted, hvor en neuroradiolog er tilstede flere gange om ugen. Der er ligeledes et nyoprettet medicinsk dagshospital på matriklen, som yder medicinske tilsyn. Derudover findes elektiv kirurgi på matriklen, hvor vi kan trække på ressourcer vedr. sårpleje og ved komplikationer med PEG sonder I den daglige klinik er der fokus på afklaring såvel som udvikling af funktionsevnen, med det formål at bidrage til en så høj grad af selvstændig funktionsevne og livskvalitet i det fremtidige beskæftigelsesmæssige og sociale liv som muligt. Rehabiliteringens omdrejningspunkt er patient- og pårørendeinddragelse. I forbindelse med afslutning af forløbene videreformidles beskrivelser og anbefalinger til den kommunale sektor. Det faglige miljø er præget af engagement, højt fagligt niveau, en udviklings- og læringsorienteret tilgang samt et åbent og fleksibelt tværfagligt samarbejde. Hjerne og nervesygdomme afdeling ved Sydvestjysk Sygehus, SVS: Afd. er en velfungerende neurologisk afdeling med egen afdelingsledelse, bestående af Chef læge og Chef sygeplejerske. Der er to sengeafsnit tilknyttet, 17 neurologiske/ apopleksi senge i Esbjerg og 30 neurorehabiliteringssenge i Grindsted. Derudover modtager vi de akutte patienter i en nyindrettet FAM, med 10 enestuer i vores afsnit. Vi er aktuelt 14 speciallæger og 14 yngre læger ansat. Derudover er der 2 neuropsykologer, to hovedpinepsykologer samt deltids neurofysiolog. Afd. har regionsfunktion inden for Hovedpine, Trombolyse, Neurorehabilitering, Sklerosebehandling samt Neurogene smerter ( CRPS ) Afdelingen har ca. 360 forløb i Grindsted pr. År, 1000 udskrivninger fra sengeafdelingen i Esbjerg og 2000 i FAM Derudover er der en ambulant aktivitet på ca. 20.000 besøg Afdelingen er i en vedvarende udvikling, både vedr. forskning og kvalitet samt uddannelse af vore yngre kollegaer. Hvis du kan se dig selv i ovenstående, vil vi gerne byde dig ind til samtale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tillæg for områdeansvar er en mulighed. ? Hør mere: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef læge Allan Thimsen Pedersen, tlf. 30355957.  eller mail: allan.thimsen.pedersen@rsyd.dk ? Ansøgning: Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Se yderligere her . Medicinsk ekspert Kommunikator Samarbejder Leder/administrator Sundhedsfremmer Akademiker Professionel ? Der er ansøgningsfrist d.23-10-2022 Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfrist, efter aftale med ansøger. ? Om Sydvestjysk Sygehus: Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner, og ønsker at være blandt landets allerbedste. Vi er pt. 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har stort set alle specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset. Med etablering af kandidatuddannelsen i medicin med studiestart Septemer 2022 bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. N eurologien har eget modul med undervisning varetaget af både interne og udefrakommende lektorer Læs mere om lægeuddannelsen her: Sydvestjysk Sygehus - Sider - Kandidatuddannelsen i medicin - Esbjerg (rsyd.dk) Læs mere om sygehusets forskningsstrategi. Forskning (sydvestjysksygehus.dk) Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til en evt. partner.Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her. ?