Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker se her

  • Region Syddanmark
  • 20/10/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Helt unik stilling som Regionskonsulent i Respirationscenter Syd. Bliv 1 af 4 i hele Region Syddanmark. Respirationscenter Syd består af en sengefunktion, et lægeambulatorie, et sygeplejeambulatorie, samt en regionsfunktion. RCS udbyder nu en stilling som Regionskonsulent i regionsfunktionen for RCS. I sengefunktionen på Respirationscenter Syd undersøger, plejer og behandler vi voksne patienter, der lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicaps eksempelvis ALS, muskelsvind mm., samt underviser og oplærer respiratoriske hjælpere, der varetager den fortsatte respiratoriske pleje i hjemmet efter patientens udskrivelse. Det er netop disse patienter, som bliver omdrejningspunktet for dit kommende job, som regionskonsulent. Fra der bliver ordineret et forløb til du er medvirkende til, at ordningerne driftes og fungerer i patientens eget hjem. Du vil komme til at få dit virke i et afgrænset distrikt og blive distriktsansvarlig sammen med en socialrådgiver. Dine øvrige samarbejdspartnere bliver de distriktsansvarlige fra de 2 andre distrikter, en jurist, afdelingens læger og kommende faktureringsmedarbejder og ikke mindst samarbejdet med plejepersonalet i sengefunktionen. Du skal være indstillet på, at der forekommer mødeaktivitet uden for OUH, i hele Region Syddanmark. Der stilles bil til rådighed, og I vil som udgangspunkt altid være 2 afsted på møderne. I en årrække er funktionen formet hen ad vejen ud fra erfaringer og daglig læring. Nu er funktionen ved at være velkonsolideret og selv om, der til stadighed sker ændringer i opgaveporteføljen, så er der klare ansvars- og arbejdsområder, du skal agere inden for. Der pågår således også et meget struktureret arbejde med at få arbejdsgange beskrevet og kvalificeret: Ansvarsområder og konkrete arbejdsopgaver: A nsvarlig for at sikre kvalitet, kontinuitet og etik i den sygepleje- og socialfaglige del af patientforløbene, i tæt samarbejde med socialrådgiverne. Ansvarlig for tilsynsbesøg hos borgere med hjælperordning, der behandlingsmæssigt er tilknyttet Respirationscenter Syd, i samarbejde med socialrådgiver. Ansvarlig for controlling-opgaver vedr. økonomien ift. de respiratoriske hjælperhold. Ansvarlig for, at arbejde med udgangspunkt i gældende udbud i Region Syddanmark og Sundheds- og Ældreministeriets ”Vejledning om fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens” Du er desuden medansvarlig for at sikre koordinering imellem respirationscenterets sengefunktion, intensivafdeling, stamafdeling, kommune samt leverandør, således at der hurtigst muligt etableres et kompetent hjælperhold til overvågningsopgaven i hjemmet, i samarbejde med socialrådgiver og forløbskoordinator fra sengefunktionen. Du skal ligeledes medvirke til varetagelsen af patient- og pårørendekontakt med henblik på løsning af social- og sygeplejefaglige problemstillinger - både før, under og efter indlæggelsen på sengeafdelingen for RCS. I samarbejde med distriktets socialrådgiver skal du medvirke til at varetage hjemmebesøg og tilsynsbesøg hos patienter med hjælperordning, som er tilknyttet RCS. Du er med til at sikre løbende evaluering af hjælperholdene omkring de socialfaglige og sygeplejefaglige problemstillinger/udfordringer i samarbejde med afdelingens læger, plejepersonale, forløbskoordinator, socialrådgiver og leder. Du vil opleve et meget tæt samarbejde mellem den private leverandør, kommune og patient. Arbejds- og ansvarsområderne er næppe udtømt, og du skal derfor være indstillet på, at stillingen og ansvarsområderne hele tiden udvikles. Til gengæld kan vi tilbyde et samarbejde med en gruppe af medarbejdere, som er meget dedikerede og evner noget særligt inden for dette snævre område. Derfor er det også vigtigt, at du motiveres af det selvstændige arbejde samtidig med, at gruppen er uundværlig, hvis vi skal sikre vores patienter/borgere de bedste/mest optimale løsninger. Når nogen siger, at der ikke er 2 ens dage, så er det et meget godt billede på vores hverdag. Erfaring Uddannet sygeplejerske med bred klinisk/administrativ erfaring. Gerne bred erfaring med det tværsektorielle samarbejde, fra enten kommuner eller privat. Gerne bred erfaring inden for lovgivningen i sundhedsområdet, særligt inden for servicelovens §§ 44, 83, 85, 95, 96 eller §97 og Sundhedslovens §138. Bred erfaring i arbejdet med patienter/pårørende. Evner at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Evner at se vigtigheden i relations arbejdet både med patienter/pårørende og vores forskellige samarbejdspartnere. Evner at arbejde struktureret og målrettet med særdeles høj grad af selvledelse og selvtilrettelæggelse. Gode IT-kompetencer. Kørekort. Uddannelseskrav Dansk autorisation som sygeplejerske Gerne videreuddannelse på diplomniveau rettet mod opgaveporteføljen, eller lyst til videreuddannelse på sigt. Du er sikkert blevet meget mere nysgerrighed, og fået lyst til, at vide mere om funktionen, derfor er du velkommen til, at rette henvendelse. Kontakt: Oversygeplejerske Helle Funck Madsen, tlf. 51648616 Regionskonsulent Lis Holm Sørensen, tlf. 24255518 Regionskonsulent Tina Aagaard Andersen, tlf. 24255796 Løn- og ansættelsesforhold I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation, og er omfattet af aftale om udmøntningsgarantien af nye midler til lokal løndannelse. Stillingen er på 37 timer/uge Ansættelse 01.11.2022 eller snarest her efter. Sidste ansøgningsfrist 25.10.2022. Der vil være ansættelsessamtaler 27.10.2022. Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.